Praktijkvoorwaarden

Artikel 1. Definities
De praktijk: Bioflora V.O.F. De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Chris Lauwers in opdracht van Bioflora V.O.F. De cliënt: De natuurlijke persoon die aan NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/behandelingen/consulten. De NOAG: De beroepsvereniging waarbij de Natuurgeneeskundig Therapeut is aangesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten tussen de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat cliënt is uitbehandeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt. De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels, opgelegd door Beroepsvereniging NOAG

Artikel 5. Annulering
Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt, gezien de gereserveerde tijd, 35,00 Euro verschuldigd. De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding
Noag Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wettenschappelijke onderzoeken. De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht
Indien de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien nodig zal de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut een collega verzoeken zijn/haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een andere natuurgeneeskundig NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut. Cliënt behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.

Artikel 8. Tarieven
De tarieven voor consulten, supplementen, medicijnen en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. De tarieven van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut en is verschuldigd naar mate door NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden. Bioflora V.O.F. behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail/nieuwsbrief per e-mail aan cliënt doorgegeven.

Artikel 9. Facturering en betaling
Betalingen dienen in principe te geschieden per pin bij ieder consult, tenzij door de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut anders is bepaald. Cliënt dient hiermee rekening te houden bij ieder consult. Indien er vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de cliënt niet tot pinbetaling kan worden overgegaan, dient cliënt een machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Het verschuldigde bedrag wordt dan automatisch geïncasseerd. Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan contant op bankrekening 489230466 t.n.v. Bioflora V.O.F. te Putte Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder. Indien de zaak is overgedragen aan het door Bioflora V.O.F. gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Bij de uitvoering van de dienstverlening van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut. De NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut aansprakelijk wil stellen De aansprakelijkheid van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut wordt uitbetaald. Voor alle directe schade en klachten, door nalatigheid van de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut, kan cliënt terecht bij de NOAG, telefoon 033- 422 00 41, email info@noag.org

Artikel 11. Opzegging
Cliënt en NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 5.)

Artikel 12. Ziektekostenverzekering
Bioflora V.O.F. is niet verantwoordelijk en daardoor ook niet aansprakelijk te stellen voor het wel of niet nakomen van polisvoorwaarden door de ziektekostenverzekeraar. Wel kan Bioflora V.O.F. haar beroepsvereniging inschakelen, die gemaakte afspraken met ziektekostenverzekeraars kan bevestigen. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van zijn/haar polisvoorwaarden met betrekking tot vergoedingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de NOAG Natuurgeneeskundig Therapeut zijn woonplaats heeft. Plaats: Putte Datum: februari 2019

Afspraak maken

Afspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden door te bellen met nummer +31-164-602893. Dit kan van dinsdag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Wegens drukte is er geen telefonisch spreekuur meer tussen 16:00 en 17:00 uur. Bij vragen over uw behandeling gelieve te mailen naar chris@bioflorahealthproducts.nl

Beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers met een praktijklicentie Aa.

  • NOAG-praktijklicentie Aa
  • NOAG-registratienummer: 4645-Aa-11031
  • CAM-Competentieregister: laag 7
  • AGB-code zorgverlener: 90-045355
  • AGB-code praktijk: 90-54010
  • NIBIG registratienr: 526940
  • WKKGZ registratienr: 526940

Contact

Bioflora V.O.F.
Breestraat 4
4645ED Putte

T +31-164-602893
E chris@bioflorahealthproducts.nl
I chrislauwers.nl

Bezoek ook onze webshop:

Praktijkuren